Política de privacidade

Dirección de contacto info@eomatica.gal ou ben a través do teléfono fixo 982130264.

https:// tenda. eomatica. gal créase coa finalidade de promoción e venda de produtos ofertados por  EOMATICA RIBADEO C.B. en diante  eomatica

Política de privacidade e de protección de datos

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal  L.Ou. P.D., infórmase o usuario, artigo 5 da devandita Lei, que os datos introducidos tanto nos formularios de contacto como nos de consulta / compra do noso  site almacenaranse en ficheiros automatizados, propiedade de  eomatica aos cales se lles dará o tratamento estipulado pola Lei Orgánica de Protección de Datos.

A finalidade para a cal están destinados os formularios de contacto facilitados ao longo do  site, é a posterior posta en contacto da entidade cos usuarios que realizaron algún tipo de consulta por medio dos mesmos.

Os datos persoais recollidos no formulario de rexistro para poder realizar a consulta / compra son incorporados á base de datos de  eomatica e utilízanse única e exclusivamente para personalizar as súas posteriores visitas, para o envío publicitario e comercial dos produtos da empresa, así como, para o perfeccionamento das relacións contractuais entre  e os usuarios interesados nalgún dos produtos ofrecidos no  site.

eomatica é responsable dos ficheiros e comprométese a non destinar os datos a unha finalidade distinta para a cal foron recollidos nin a ceder os mesmos de forma ilexítima a terceiros. Tamén se compromete a tratar os seus datos confidencialmente e a aplicar as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar o seu tratamento ou acceso non autorizado segundo establece a normativa vixente en materia de protección de datos.

O enchemento dos formularios por parte dos usuarios supón que os mesmos prestan o seu consentimento expreso á recollida dos seus datos por parte de  eomatica  e danse por informados, sabendo que os seus datos serán almacenados nos ficheiros propiedade da devandita empresa.

Os titulares dos datos teñen o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Para exercitar estes dereitos, os titulares dos datos poden dirixir unha petición escrita por correo postal ás direccións

eomatica Ubaldo  Pasarón e Lastra, 22 baixo27700 Ribadeo (LUGO) Telf : 982130264

Ou ben dirixirse á dirección de contacto info@eomatica.gal 

Os usuarios responderán en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose a Entidade o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos ou erróneos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

A presente Política de Privacidade pode ser modificada atendendo escrupulosamente tanto a posibles cambios lexislativos que se produzan, como ás directrices emanadas da Axencia Española de Protección de Datos.

 Infórmase que o sitio  https:// tenda. eomatica. gal está adherido á a oficina de consumo da Xunta de Galicia. En diante, esta adhesión poderá ser modificada por vontade propia de  eomatica sen mediar comunicación expresa por escrito cos seus usuarios.

Responsable de ficheiro informa os seus usuarios que non utiliza  cookies na súa Web  Site.

Limitación de Responsabilidade e garantías

O Sitio  https:// tenda. eomatica. gal céntrase na promoción e venda dos produtos ofertados no mesmo. 

eomatica  comprométese a respectar a veracidade dos datos, salvo erro tipográfico, adecuándoos á  LSSICE e as Leis Contractuais Vixentes.

Propiedade Intelectual e Industrial.

O Sitio e os contidos que alberga  https://eomatica. gal  están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual.

Prohíbese expresamente a copia, modificación, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos da páxina, sen a previa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou se atope legalmente permitido.

O acceso ao  sítio non presupón a adquisición por parte dos usuarios de dereito de propiedade sobre os contidos que figuran no mesmo.

Responsabilidade polo funcionamento da páxina

eomatica  poderá, cando o considere conveniente, realizar correccións, melloras ou modificacións na información contida na páxina sen que iso de lugar, nin dereito a ningunha reclamación ou indemnización, nin implique recoñecemento de responsabilidade algunha.

eomatica non se fai responsable polos danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen derivar da dispoñibilidade e continuidade técnica do funcionamento da páxina.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.