Condicións de uso

Condicións Xerais de Venda

As presentes Condicións Xerais de Venda aplícanse á venda de todos os produtos de  eomatica xa sexa por teléfono, correo electrónico ou a través da súa páxina Web.

A utilización por parte do comprador dos servizos de  https:// tenda. eomatica. gal presupón, a aceptación destas Condicións Xerais de Venda, que estarán dispoñibles no momento de realizar o pedido a través da páxina Web.

1. PEDIDOS

Os pedidos poderán ser realizados mediante os seguintes medios: a través da web  https:// tenda. eomatica. gal, telefónicamente o por email.

eomatica notificará ao Cliente a recepción e condicións do pedido (datos do cliente, produtos, prezos, prazos de entrega, condicións de pago, etc.) para a subministración de produtos solicitados.

eomatica poderá realizar orzamentos atendendo e considerando as necesidades expresadas polo Cliente. Os Orzamentos realizados terán unha vixencia de 30 días naturais, a contar a desde a súa data de realización salvo que se especifique unha vixencia distinta. 

2. PREZOS

eomatica resérvase o dereito de efectuar, en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas, podendo actualizar produtos e prezos. O prezo aplicable será o que conste no momento que o comprador realizou a compra, en caso de  algun problema técnico informásese o cliente o mais  cedo posible.

3. FORMA DE PAGO

Os pedidos pagánse por adiantado con tarxeta  debito ou  credito,  Pay- Pal, mediante transferencia bancaria ou contra- rembolso estas duas ultimas previa aprobación.

4. PRAZO DE ENTREGA

Os produtos dispoñibles en stock teñen saída das nosas instalacións entre as 24 e 48 horas seguintes á realización do pago, no caso de que sexa por adiantado. Pedidos realizados  despues das 6 da tarde teñen mais  probablidades de quedar para o  dia seguinte pero farase todo o posible porque salga o mesmo día. O transporte tarda en entregar a mercadoría na dirección indicada, un prazo de 24 a 72 horas dependendo da localidade de entrega. No caso de que os produtos solicitados requiran un prazo maior de entrega por incidencias no stock, o prazo de entrega pode ser de 3-7 días,  eomatica comunicarao ao cliente neste caso.

5. TRANSPORTE

Os produtos entregaranse no lugar indicado polo Cliente en man, segundo a forma de entrega elixida.

Os prezos de transporte especifícanse na compra, traballamos coa mellor axencia con maior presencia no país  SEUR.

6. INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

O Cliente deberá verificar no momento da recepción dos produtos, o bo estado dos produtos entregados e dos vultos, o número de vultos recibidos, e que a cantidade de vultos e/ou produtos corresponda ao albará de entrega. En caso de calquera incidencia o Cliente deberá facelo constar no albará de entrega do transportista e comunicala a  eomatica  nun prazo máximo de 24 horas.

Para calquera consulta ou incidencia relacionada coa súa compra poderá contactar co servizo de atención ao cliente.

7. DEVOLUCIÓNS

Se o produto elixido non se corresponde coas súas expectativas, dispón de 7 días hábiles, a contar desde o día de recepción da mercadoría, para devolver o produto, sempre previa comunicación telefónica ou por e-mail. Isto é aplicable a todos os produtos excepto a categoría de electrónica, como motores, placas neste caso non pode ser xa que estes unha vez postos no electrodoméstico poden ter un dano por outro axente externo.

Os gastos derivados desta devolución serán asumidos polo cliente, sempre no caso de que sexa por decisión propia.  eomatica  asumira a súa culpa no caso de que o produto enviouse por erro,   recolleraselle do seu domicilio e entregásenlle o correcto.

O reintegro da compra efectuarase, en calquera caso, á recepción dos artigos nas instalacións de  eomatica , previa comprobación do estado da mercadoría, que debe estar sen usar, ou  desprecintar e na súa embalaxe orixinal.

Procederase ao reintegro do seu importe (custos de envío non incluídos) na mesma modalidade en que se efectuou a compra, reintegrásese da mesma forma que fixo o pago.

No caso de que o cliente recibise o produto en condicións deterioradas ou defectuosas, cambiarase polo mesmo produto en perfecto estado, a condición de que se comunicou nun prazo máximo de 24 h. tras a recepción da mercadoría, comunicásese mediante correo electrónico a tenda@eomatica.gal ou a través do noso teléfono local 982130264.

  eomatica admite a devolución de produtos dentro dos primeiros 7 días naturais , a contar desde a data de recepción da mercadoría polo cliente, e sempre que se cumpran as seguintes condicións:

Só serán admitidas devolucións de produtos que teñan a súa embalaxe orixinal non danado e inclúan todos os accesorios fornecidos co produto en perfecto estado.

Non se aceptarán devolucións dos seguintes produtos, tal e como establece a LEI 47/2002, do 19 de decembro, de reforma da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, para a transposición ao ordenamento xurídico español da Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, e para a adaptación da Lei a diversas Directivas comunitarias.

- Produtos suxeitos a  fluctuaciones de coeficientes do mercado financeiro que o vendedor non poida controlar.

- Produtos confeccionados conforme ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados, montados especificamente segundo deseño especificado nunha configuración, ou que, pola súa natureza, non poidan ser devoltos, poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

- Software ou produtos que inclúan software con licenza que fosen  desprecintados polo consumidor, así como de ficheiros informáticos, fornecidos por vía electrónica, susceptibles de ser descargados ou reproducidos con carácter inmediato para o seu uso permanente)

Para realizar unha devolución debe enviar a solicitude de devolución á conta de correo: tenda@eomatica.gal. Unha vez tramitada dita petición, asignaráselle un nº de devolución e indicaránselle os datos para o envío.

Toda mercadoría debe ser devolta na súa embalaxe orixinal, en perfecto estado e protexido de forma que non se reciba con  precintos ou cintas adhesivas de transporte. En caso contrario  eomatica resérvase o dereito de rexeitar a devolución.

As devolucións deben ser entregadas en destino dentro dos 7 días hábiles posteriores á data de aceptación da devolución. En caso contrario será rexeitada e devolta.

8. GARANTÍA

eomatica  garante todos os seus produtos por un espazo de tempo mínimo de 2 anos, excepto nos equipos de ocasión que serán de 1 ano tal como indica a lexislación vixente. Esta garantía comprende calquera tipo de vicio oculto que corresponda tanto aos materiais como ao proceso de fabricación. 

En caso de produto defectuoso,  eomatica   procederá, segundo corresponda, á reparación, substitución, rebaixa do prezo ou resolución do contrato, xestións que serán gratuítas para o cliente, para iso o cliente deberá informar a  eomatica    do devandito defecto nun prazo máximo dun mes desde a recepción da mercadoría. 

Queda excluído desta garantía placas electrónicas e motores pois estes a o poñelos se hai algún defecto noutro compoñente pode danalos,  todo aquel dano que fose ocasionado por trato incorrecto, mal uso, neglixencia ou desgaste derivado do propio uso.

9. POLÍTICA DE PRIVACIDADE / LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais solicitados a través das páxinas Web ou outros medios, serán incorporados aos arquivos dos que    eomatica  é responsable. Esta información será utilizada exclusivamente para informar o comprador sobre ofertas e actualizacións de produtos e non será transferida a terceiros sen o seu previo consentimento.

10. INFORMACIÓN LEGAL

eomatica

EOMATICA RIBADEO C.B.

Ubaldo  Pasarón e Lastra, 22

27700 Ribadeo (LUGO)

Telf : 982130264

email : info@eomatica.gal